skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The evolution of color vision in nocturnal mammals

Zhao, Huabin ; Rossiter, Stephen J ; Teeling, Emma C ; Li, Chanjuan ; Cotton, James A ; Zhang, Shuyi

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 02 June 2009, Vol.106(22), pp.8980-5 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1091-6490 ; PMID: 19470491 Version:1 ; DOI: 10.1073/pnas.0813201106

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...