skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

A neural network model of sensoritopic maps with predictive short-term memory properties

Droulez, J ; Berthoz, A

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 01 November 1991, Vol.88(21), pp.9653-7 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424 ; PMID: 1946381 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...