skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

OxyGene: an innovative platform for investigating oxidative-response genes in whole prokaryotic genomes

Barloy-Hubler Frédérique ; Chéron Angélique ; Lucchetti-Miganeh Céline ; Avner Stéphane ; Thybert David

BMC Genomics, 01 December 2008, Vol.9(1), p.637 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1471-2164 ; E-ISSN: 1471-2164 ; DOI: 10.1186/1471-2164-9-637

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...