skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Runoff pollution impacts of polycyclic aromatic hydrocarbons in street dusts from a stream network town

Zhao, Hongtao ; Yin, Chengqing ; Chen, Meixue ; Wang, Weidong

Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research, 2008, Vol.58(11), pp.2069-76 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0273-1223 ; PMID: 19092181 Version:1 ; DOI: 10.2166/wst.2008.814

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...