skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The tree of genomes: an empirical comparison of genome-phylogeny reconstruction methods

Mccann, Angela ; Cotton, James A ; Mcinerney, James O

BMC evolutionary biology, 12 November 2008, Vol.8, pp.312 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1471-2148 ; PMID: 19014489 Version:1 ; DOI: 10.1186/1471-2148-8-312

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...