skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Haptic gas pedal feedback

Mulder, M ; Mulder, M ; Van Paassen, M M ; Abbink, D A

Ergonomics, November 2008, Vol.51(11), pp.1710-20 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0014-0139 ; PMID: 18941976 Version:1 ; DOI: 10.1080/00140130802331583

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...