skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Imitation of body postures and hand movements in children with specific language impairment

Marton, Klara

Journal of experimental child psychology, January 2009, Vol.102(1), pp.1-13 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1096-0457 ; PMID: 18823904 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.jecp.2008.07.007

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...