skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Birth and growth of a granular jet

Royer, John R ; Corwin, Eric I ; Conyers, Bryan ; Flior, Andrew ; Rivers, Mark L ; Eng, Peter J ; Jaeger, Heinrich M

Physical review. E, Statistical, nonlinear, and soft matter physics, July 2008, Vol.78(1 Pt 1), pp.011305 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1539-3755 ; PMID: 18763946 Version:1

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...