skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Hallucinations visuelles complexes après infarctus occipital et perception d'illusions visuelles.
Complex visual hallucinations following occipital infarct and perception of optical illusions

Renou, P ; Deltour, S ; Samson, Y

Revue neurologique, May 2008, Vol.164(5), pp.481-5 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0035-3787 ; PMID: 18555883 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.neurol.2008.02.038

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...