skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Apraxia unilateral del cierre palpebral tras un ictus isquémico: el papel del hemisferio derecho en la comunicacion gestual mocional.
Unilateral apraxia of eyelid closure in ischemic stroke: role of the right hemisphere in the emotional gesture communication

Pérez-Martínez, D A ; Puente-Muñoz, A I ; Doménech, J ; Baztán, J J ; Berbel-Garcia, A ; Porta-Etessam, J

Revista de neurologia, 2007, Vol.44(7), pp.411-4 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0210-0010 ; PMID: 17420967 Version:1

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...