skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Doxazosin for the treatment of chronic congestive heart failure: results of a randomized double-blind and placebo-controlled study

Dibianco, R ; Parker, J O ; Chakko, S ; Tanser, P H ; Emmanuel, G ; Singh, J B ; Marlon, A

American heart journal, January 1991, Vol.121(1 Pt 2), pp.372-80 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-8703 ; PMID: 1670746 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...