skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Potential impact of antiviral drug use during influenza pandemic

Gani, Raymond ; Hughes, Helen ; Fleming, Douglas ; Griffin, Thomas ; Medlock, Jolyon ; Leach, Steve

Emerging infectious diseases, September 2005, Vol.11(9), pp.1355-62 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1080-6040 ; PMID: 16229762 Version:1

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...