skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Crystal structure of the protease-resistant core domain of Yersinia pestis virulence factor YopR

Schubot, Florian D ; Cherry, Scott ; Austin, Brian P ; Tropea, Joseph E ; Waugh, David S

Protein science : a publication of the Protein Society, June 2005, Vol.14(6), pp.1679-83 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0961-8368 ; PMID: 15930010 Version:1

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...