skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Surveillance and control measures during smallpox outbreaks

Kerrod, Emma ; Geddes, Alasdair M ; Regan, Martyn ; Leach, Steve

Emerging infectious diseases, February 2005, Vol.11(2), pp.291-7 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1080-6040 ; PMID: 15752449 Version:1

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...