skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The effect of sepsis upon gentamicin pharmacokinetics in neonates

Lingvall, M ; Reith, D ; Broadbent, R

British journal of clinical pharmacology, January 2005, Vol.59(1), pp.54-61 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0306-5251 ; PMID: 15606440 Version:1

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...