skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The Force of Face-to-Face Diplomacy: Mirror Neurons and the Problem of Intentions

Holmes, Marcus

International Organization, 1 October 2013, Vol.67(4), pp.829-861 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00208183 ; E-ISSN: 15315088

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...