skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Focus on hyperlipidaemia. Rational and practical guidelines for reducing the risk of coronary heart disease

Dibianco, R

South African medical journal = Suid-Afrikaanse tydskrif vir geneeskunde, 15 February 1992, Vol.Suppl, pp.1-9 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0256-9574 ; PMID: 1542809 Version:1

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...