skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Stability of the hepatocyte nuclear factor 6 transcription factor requires acetylation by the CREB-binding protein coactivator

Rausa, Francisco M ; Hughes, Douglas E ; Costa, Robert H

The Journal of biological chemistry, 08 October 2004, Vol.279(41), pp.43070-6 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-9258 ; PMID: 15304484 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...