skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Structure of liquid iron at pressures up to 58 GPa

Shen, Guoyin ; Prakapenka, Vitali B ; Rivers, Mark L ; Sutton, Stephen R

Physical review letters, 07 May 2004, Vol.92(18), pp.185701 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0031-9007 ; PMID: 15169505 Version:1

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...