skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

A universal motion analyzer applied to psychomotor performance

Smith, K U ; Wehrkamp, R

Science (New York, N.Y.), 02 March 1951, Vol.113(2931), pp.242-4 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075 ; PMID: 14809296 Version:1

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...