skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Antiretroviral resistance associated with supervised treatment interruptions in treated acute HIV infection

Tremblay, Cecile L ; Hicks, Jennifer L ; Sutton, Lorraine ; Giguel, Francoise ; Flynn, Theresa ; Johnston, Mary ; Sax, Paul E ; Walker, Bruce D ; Hirsch, Martin S ; Rosenberg, Eric S ; D'Aquila, Richard T

AIDS (London, England), 02 May 2003, Vol.17(7), pp.1086-9 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0269-9370 ; PMID: 12700462 Version:1

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...