skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Vasodilatory and electrophysiological actions of 8-iso-prostaglandin E2 in porcine coronary artery

Zhang, Y ; Tazzeo, T ; Hirota, S ; Janssen, L J

The Journal of pharmacology and experimental therapeutics, June 2003, Vol.305(3), pp.1054-60 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3565 ; PMID: 12626646 Version:1

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...