skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Multimodal feedback: an assessment of performance and mental workload

Vitense, H S ; Jacko, J A ; Emery, V K

Ergonomics, 15 January 2003, Vol.46(1-3), pp.68-87 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0014-0139 ; PMID: 12554399 Version:1

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...