skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Reuse of municipal solid wastes incineration fly ashes in concrete mixtures

Collivignarelli, Carlo ; Sorlini, Sabrina

Waste management (New York, N.Y.), 2002, Vol.22(8), pp.909-12 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0956-053X ; PMID: 12423053 Version:1

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...