skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Neurons bearing presenilins: weapons for defense or suicide?

Popescu, B. O ; Ankarcrona, Maria

Journal of cellular and molecular medicine, 2000, Vol.4(4), pp.249-261 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1582-4934 ; PMID: 12067459 Version:1

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...