skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The embryonic stem cell transcription factors Oct-4 and FoxD3 interact to regulate endodermal-specific promoter expression

Guo, Ying ; Costa, Robert ; Ramsey, Heather ; Starnes, Trevor ; Vance, Gail ; Robertson, Kent ; Kelley, Mark ; Reinbold, Rolland ; Scholer, Hans ; Hromas, Robert

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 19 March 2002, Vol.99(6), pp.3663-7 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424 ; PMID: 11891324 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...