skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Modulation of O6-methylguanine-DNA methyltransferase-mediated 1-(4-amino-2-methyl-5-Pyrimidinyl)- methyl-3-(2-Chloroethyl)-3-nitrosourea resistance by antisense RNA

Ji, S P ; Zhang, Y P

Cancer detection and prevention, 1999, Vol.23(5), pp.422-7 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0361-090X ; PMID: 10468895 Version:1

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...