skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Antagonism of morphine-induced antinociception by tetrandrine is dependent on serotonergic mechanisms

Zhang, Y H ; Fang, L H

Life sciences, 10 August 2001, Vol.69(12), pp.1429-39 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0024-3205 ; PMID: 11531166 Version:1

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...