skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The see-through medaka: a fish model that is transparent throughout life

Wakamatsu, Y ; Pristyazhnyuk, S ; Kinoshita, M ; Tanaka, M ; Ozato, K

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 28 August 2001, Vol.98(18), pp.10046-50 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424 ; PMID: 11526229 Version:1

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...