skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Malabsorption due to cholecystokinin deficiency in a patient with autoimmune polyglandular syndrome type I

Ekwall, O ; Rorsman, F ; Kämpe, O

The New England journal of medicine, 05 July 2001, Vol.345(1), pp.65; author reply 65-6 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0028-4793 ; PMID: 11439955 Version:1

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...