skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Characteristics of cursor trajectories controlled by the computer mouse

Phillips, J G ; Triggs, T J

Ergonomics, 15 April 2001, Vol.44(5), pp.527-36 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0014-0139 ; PMID: 11345495 Version:1

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...