skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Sociodemographic predictors of self-rated health in patients with diabetes of short duration

Jonsson, Pia Maria ; Nyström, Lennarth ; Sterky, Göran ; Wall, Stig

Scandinavian Journal of Public Health, October 2001, Vol.29(4), pp.263-270 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1403-4948 ; E-ISSN: 1651-1905 ; DOI: 10.1177/14034948010290041101

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...