skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Adsorption studies on Citrus reticulata (fruit peel of orange): removal and recovery of Ni(II) from electroplating wastewater

Ajmal, M ; Rao, R A ; Ahmad, R ; Ahmad, J

Journal of hazardous materials, 01 December 2000, Vol.79(1-2), pp.117-31 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0304-3894 ; PMID: 11040390 Version:1

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...