skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Innate resistance to experimental African trypanosomiasis: differences in cytokine (TNF-alpha, IL-6, IL-10 and IL-12) production by bone marrow-derived macrophages from resistant and susceptible mice

Kaushik, R S ; Uzonna, J E ; Zhang, Y ; Gordon, J R ; Tabel, H

Cytokine, July 2000, Vol.12(7), pp.1024-34 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1043-4666 ; PMID: 10880248 Version:1

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...