skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Dimerization choices control the ability of axin and dishevelled to activate c-Jun N-terminal kinase/stress-activated protein kinase

Zhang, Y ; Neo, S Y ; Han, J ; Lin, S C

The Journal of biological chemistry, 11 August 2000, Vol.275(32), pp.25008-14 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-9258 ; PMID: 10829020 Version:1

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...