skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Phosphoinositide-3 kinase binds to a proline-rich motif in the Na+, K+-ATPase alpha subunit and regulates its trafficking

Yudowski, G A ; Efendiev, R ; Pedemonte, C H ; Katz, A I ; Berggren, P O ; Bertorello, A M

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 06 June 2000, Vol.97(12), pp.6556-61 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424 ; PMID: 10823893 Version:1

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...