skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Lead, zinc, cadmium, mercury, selenium and copper in Greenland caribou and reindeer (Rangifer tarandus)

Aastrup, P ; Riget, F ; Dietz, R ; Asmund, G

The Science of the total environment, 17 January 2000, Vol.245(1-3), pp.149-59 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0048-9697 ; PMID: 10682363 Version:1

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...