skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Human c-Jun N-terminal kinase expression and activation in the nervous system

Kumagae, Y ; Zhang, Y ; Kim, O J ; Miller, C A

Brain research. Molecular brain research, 06 April 1999, Vol.67(1), pp.10-7 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0169-328X ; PMID: 10101227 Version:1

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...