skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

An experimental analysis of effects of IEEE 802.11 channels on RSSI-based indoor localization system with IEEE 802.15.4

Shin, Minchul ; Cho, Sung ; Joe, Inwhee

IETE Journal of Research, 2013, Vol.59(5), p.500-509 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0377-2063 ; DOI: 10.4103/0377-2063.123755

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...