skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

사회적 현전이 소셜 커머스 참여에 미치는 영향

김진백(Jin Back Kim)

수산해양교육연구, 2013, Vol.25(4), pp.848-862 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1229-8999

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...