skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Isolation and characterization of a new Methanoculleus bourgensis strain KOR-2 from the rumen of Holstein steers

Battumur, Urantulkhuur ; Lee, Manhee ; Bae, Gui Sek ; Kim, Chang-Hyun

Asian-Australasian journal of animal sciences, 2019, Vol.32(2), pp.241-248 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1011-2367

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...