skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

병원공간에서의 실내 경로 분석 태스크 직관성 향상을 위한 컨텍스트 기반 보행자내비게이션 UI 연구

박여진(Park, Yeo-Jin) ; 유승헌(Yoo, Seung-Hun)

한국디자인학회 학술발표대회 논문집, 2015, Vol.2015(5), pp.116-117

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...