skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

무인 시스템의 자율 주행을 위한 영상기반 항법기술 동향

김현진 ; 서호성 ; 김표진 ; 이충근 ; Kim, Hyoun-Jin ; Seo, Hoseong ; Kim, Pyojin ; Lee, Chung-Keun

한국항행학회논문지 = Journal of advanced navigation technology, 2015, Vol.19(2), pp.133-139

ISSN: 1226-9026

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...