skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

떨림과 경직이 발생한 척추수술후증후군 환자에서 척수자극술에 의한 치료 경험 -증례 보고-

김영재 ; 김명훈 ; 임세훈 ; 이정한 ; 이근무 ; 정순호 ; 최영균 ; 신치만 ; Kim, Young Jae ; Kim, Myoung Hun ; Lim, Se Hoon ; Lee, Jeong Han ; Lee, Kun Moo ; Cheong, Soon Ho ; Choe, Young Kyun ; Shin, Chee Mahn

大韓痛症學會誌 = Korean journal of pain, 2006, Vol.19(1), pp.107-110

ISSN: 1226-2579

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...