skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

직복근 증후군 환자에서의 치료 경험 -증례 보고-

박진우 ; 김정훈 ; 신용출 ; 정순호 ; 최영균 ; 김영재 ; 신치만 ; 박주열 ; Park, Jin-Woo ; Kim, Jeong-Hun ; Shin, Yong-Chool ; Jeong, Soon-Ho ; Choe, Young-Kyun ; Kim, Young-Jae ; Shin, Chee-Mahn ; Park, Ju-Yuel

大韓痛症學會誌 = Korean journal of pain, 2000, Vol.13(1), pp.123-125

ISSN: 1226-2579

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...