skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

인 흡착을 위한 Mill Scale 전처리 및 Magnetite 제조 연구

천현철 ; 최영균 ; Chun, Hyuncheol ; Choi, Younggyun

대한환경공학회지 = Journal of Korean Society of Environmental Engineers, 2015, Vol.37(4), pp.246-252 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1225-5025

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...