skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

인 흡착을 위한 Mill Scale 전처리 및 Magnetite 제조 연구

천현철(Hyun Cheol Chun) ; 최영균(Young Gyun Choi)

대한환경공학회지, 2015, Vol.37(4), pp.246-252 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1225-5025

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...