skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

노후산업단지 재생사업의 경제적 편익 추정: 생산함수 접근법 ( Economic Benefit of Renovating Deteriorated Industrial Disricts: Production Function Approach )

김준형 ; Kim Jun-hyung ; 최명섭 ; Choi Myoungsub

부동산학연구, 2017, Vol.23(4), p.53

ISSN: 1229-4403

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...