skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Identifying Attitudes to Welfare through Deliberative Forums – The Emergence of Reluctant Individualism

Taylor - Gooby, Peter ; Leruth, Benjamin ; Chung, Heejung

Taylor-Gooby, Peter and Leruth, Benjamin and Chung, Heejung (2018) Identifying Attitudes to Welfare through Deliberative Forums – The Emergence of Reluctant Individualism. Policy and Politics, . [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0305-5736

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...