skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Race-Based Humor and Peer Group Dynamics in Adolescence:Bystander Intervention and Social Exclusion

Mulvey, Kelly Lynn ; Palmer, Sally B. ; Abrams, Dominic

Mulvey, Kelly Lynn and Palmer, Sally B. and Abrams, Dominic (2016) Race-Based Humor and Peer Group Dynamics in Adolescence:Bystander Intervention and Social Exclusion. Child Development, 87 (5). pp. 1379-1391. [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0009-3920

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...